Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van

Peau d'Or International B.V

Met statutaire zetel en kantoorhoudende aan Herengracht 574, 1017CJ Amsterdam, Nederland

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 50500627DEFINITIES

Artikel 1

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Peau d'Or International BV verstaan: Peau d'Or International BV, Herengracht 574, 1017CJ Amsterdam, Nederland

 1. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht en, naast deze personen, hun vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 1. Onder consument wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder modelformulier verstaan: het modelformulier voor ontbinding dat Peau d'Or International BV aan de consument zal overhandigen in het geval de consument gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ontbinding (artikel 6).ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen van producten en diensten tussen Peau d'Or International BV en opdrachtgevers.

 1. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eventuele door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd is met de openbare orde of de wet, wordt de betreffende bepaling geacht niet te zijn geschreven en wordt de rest van deze Algemene Voorwaarden en Voorwaarden blijven onverminderd van kracht, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op www.peaudor.comAANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van Peau d'Or International BV in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen of brieven of waar dan ook gepubliceerd of op welke wijze dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door haar worden herroepen.

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die door Peau d'Or International BV zijn verstrekt, binden Peau d'Or International BV niet en zijn slechts bedoeld om een ​​algemeen beeld te geven van het aanbod van Peau d'Or. 'Of Internationaal BV.

 1. Peau d'Or International BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of onder rembours te leveren.

 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd (een deel van) de prijzen voor producten of diensten die nog niet zijn geleverd en/of betaald aan te passen aan eventuele wijzigingen in factoren die van invloed zijn op de prijs, zoals de prijs van grondstoffen, lonen en salarissen en wisselkoersen.

 1. Alle in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.CONTRACT

Artikel 4

 1. Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst met Peau d'Or International BV eerst tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever hiertegen onverwijld schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 1. Peau d'Or International BV is slechts gebonden aan eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Bij transacties waarvoor, gezien de aard en omvang daarvan, geen offerte en/of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij binnen veertien (14) dagen bezwaar wordt gemaakt .

 1. Peau d'Or International BV gaat iedere overeenkomst aan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever - uitsluitend naar het oordeel van Peau d'Or International BV - voldoende kredietwaardig blijkt om de overeenkomst uit te voeren.

 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van zowel zijn (betalings)verplichtingen, voordat Peau d'Or International BV met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt of voortgaat.

 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd vooruitbetaling dan wel afgifte van een machtiging tot automatische incasso te verlangen. Alle kosten die verband houden met voornoemde voorschotbetaling of incassomachtiging zijn voor rekening van Cliënt. 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd, indien zij dit voor een goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van de opdracht andere partijen in te schakelen, waarvan de kosten zullen worden doorberekend. conform de verstrekte offertes door aan de opdrachtgever.ANNULERING

Artikel 5

Indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren nadat deze tot stand is gekomen, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Peau d'Or International BV op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen schadevergoeding voor gederfde winst.OVERWEGINGSPERIODE

Artikel 6

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

 1. De consument maakt van de onder a genoemde mogelijkheid gebruik door het ingevulde modelformulier voor ontbinding van de overeenkomst binnen de in dat lid gestelde termijn aan Peau d'Or International BV te sturen, of door een andere duidelijke en ondubbelzinnige verklaring aan Peau d'Or International te doen. bv.

 1. Tijdens de onder a genoemde termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument gebruik maakt van zijn bedenktijd, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Peau d'Or International BV retourneren, conform de door Peau d'Or International BV verstrekte instructies. Of internationale BV.

 1. Indien de Consument gebruik maakt van het in dit artikel genoemde recht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.LEVERING EN TRANSPORT

Artikel 7

 1. Producten worden nimmer op kosten van Peau d'Or International BV op het afleveradres van de klant afgeleverd. De goederen staan ​​klaar in het magazijn van Peau d'Or International BV om door de klant te worden opgehaald.

 1. De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken en/of de verpakking bij aflevering en in ieder geval binnen veertien (14) dagen op gebreken en/of beschadigingen te controleren, dan wel na melding door Peau d'Or. International BV dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.

 1. Eventuele gebreken aan en/of beschadigingen aan de geleverde zaken en/of de bij aflevering aanwezige verpakking dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (doen) aantekenen; blijft de opdrachtgever hiermee in gebreke, dan wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd. Eventuele klachten hieromtrent worden dan niet in behandeling genomen.

 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd in gedeelten (deelleveringen) te leveren, waarvoor zij afzonderlijk kan factureren.

 1. Leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Indien de opdrachtgever de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet heeft afgenomen, staan ​​deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

 1. Peau d'Or International BV is te allen tijde vrij in de keuze van het vervoermiddel. Indien de opdrachtgever een ander vervoermiddel wenst, zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Peau d'Or International BV niet tijdig levert, dient zij met inachtneming van een redelijke termijn schriftelijk in gebreke te worden gesteld.BETALING/RENTE EN KOSTEN

Artikel 8

 1. Betaling dient te geschieden in euro, zonder enige verrekening, door middel van overschrijving op een van de op de factuur vermelde rekeningen.

 1. De opdrachtgever dient de factuurbedragen te voldoen binnen de met Peau d'Or International BV overeengekomen betalingstermijn, doch in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij aan Peau d'Or International BV een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, over de ( restant van het) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de datum van volledige betaling.

 1. Alle op de inning van de betaling vallende kosten, in het bijzonder de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 1. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens van de incassokosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na vereffening van deze bedragen zal een eventueel door opdrachtgever gedane betaling in mindering worden gebracht op de hoofdsom van de openstaande vorderingen.EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 9

 1. De eigendom van de gekochte producten gaat pas op de klant over nadat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Peau d'Or International BV heeft voldaan ter zake van de betaling van de koopprijs van de te leveren producten of diensten ( uit te voeren) en de ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding.

 1. Niettemin is opdrachtgever gerechtigd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de producten te beschikken. De opdrachtgever is echter niet gerechtigd de producten te verpanden of enig ander recht daarop te vestigen. Hij is verplicht Peau d'Or International BV onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden met betrekking tot producten die nog eigendom zijn van Peau d'Or International BV.

 1. Naast het in artikel 6.a genoemde eigendomsvoorbehoud verplicht de opdrachtgever zich om op eerste verzoek van Peau d'Or International BV, zich een bezitloos pandrecht op de producten voor te behouden en voor zover nodig te vestigen. waarvan de eigendom door Peau d'Or International BV is overgedragen, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Peau d'Or International BV uit welke hoofde dan ook.

 1. In de in lid 9 genoemde gevallen is Peau d'Or International BV nu onherroepelijk gemachtigd om, nu en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, producten die haar eigendom zijn gebleven te (doen) verwijderen, vanaf de plaats waar ze zich bevinden. Peau d'Or International BV is gerechtigd hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde bedrag inclusief rente, kosten en schadevergoeding volledig is betaald, hetzij de producten aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst worden in mindering gebracht op het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.KLACHTEN

Artikel 10

 1. Bij (af)levering van de producten dient de klant te controleren of het geleverde overeenkomt met de bestelling; mocht dit niet het geval zijn, dan dient de opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen schriftelijk te melden en daarbij aan te geven waarom dit niet het geval is.

 1. Overige klachten met betrekking tot de geleverde producten worden door Peau d'Or International BV slechts in behandeling genomen indien zij deze binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan haar kenbaar heeft gemaakt. Klachten over facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum schriftelijk te worden gemeld aan Peau d'Or International BV. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde producten en/of verzonden facturen in orde te hebben bevonden.
 2. De opdrachtgever dient de instructies met betrekking tot de opslag en het gebruik van de geleverde goederen stipt op te volgen.

 1. De opdrachtgever dient Peau d'Or International BV steeds de gelegenheid te bieden een eventueel ontstane gebrek te verhelpen.

 1. Indien Peau d'Or International BV de klacht gegrond acht, behoudt zij zich het recht voor de producten te vervangen of een creditnota af te geven tot maximaal het factuurbedrag van de geretourneerde producten.

 1. Retournering van producten is alleen mogelijk indien Peau d'Or International BV hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen, en dient vergezeld te gaan van een opgave van de reden van retournering op de daarvoor bestemde formulieren.

 1. Door Peau d'Or International BV geleverde producten waarover overeenkomstig het bepaalde in dit artikel terecht is gereclameerd, worden door Peau d'Or International BV slechts teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking en staat waarin ze zijn afgeleverd.

 1. Producten met een houdbaarheid van minder dan drie jaar kunnen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum aan Peau d'Or International BV worden geretourneerd, mits dit binnen 2 maanden na de vervaldatum van de betreffende producten gebeurt. In dat geval is Peau d'Or International BV bereid 75% van de door hem betaalde prijs, rekening houdend met eventueel verleende extra kortingen, aan opdrachtgever te vergoeden tegen overlegging van de factuur.

 1. Het indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting van opdrachtgever.BETROUWBAARHEID

Artikel 11.

 1. Peau d'Or International BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aan door haar geleverde producten en diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld nalatigheid van Peau d'Or International BV Het voorgaande laat onverlet in die gevallen waarin de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit.

 1. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid op Peau d'Or International BV rust uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Peau d'Or International BV, van het personeel werkzaam bij en/of door Peau d'Or International BV ingeschakelde hulppersonen beperkt te allen tijde tot het bedrag waarop de betreffende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.

 1. Indien Koper aantoont dat de in lid a van dit artikel bedoelde schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Peau d'Or International BV, is de daardoor te betalen schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de verkoopwaarde van (de verpakking van) het product waardoor de door de opdrachtgever geclaimde schade is ontstaan, waarbij het bedrag van de gedane uitkering nooit hoger zal zijn dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 1. Door of namens Peau d'Or International BV verstrekte gegevens met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, verwerking in de ruimste zin, toepassingen en eigenschappen etc. van de producten vormen slechts een garantie indien deze uitdrukkelijk zijn verstrekt in de vorm van een schriftelijke garantie.

 1. Bij gebruik en/of verwerking van de producten dienen de relevante (wettelijke) voorschriften in acht te worden genomen. De opdrachtgever dient maatregelen te nemen om de ontstane schade tot een minimum te beperken. De opdrachtgever zal in het bijzonder de instructies van Peau d'Or International BV met betrekking tot de producten en het verpakkingsmateriaal dienaangaande opvolgen. De aansprakelijkheid van Peau d'Or International BV vervalt indien de opdrachtgever bovenstaande verplichtingen niet nakomt.

 1. Alle aanspraken ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook zijn uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Peau d'Or International BV voor alle aanspraken van derden ter zake van door hen geleden (te) schade, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

 1. Peau d'Or International BV zal worden gevrijwaard van alle aanspraken van de opdrachtgever en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ​​als gevolg van samenstellings- en/of fabricagefouten of voor enige andere reden, door het enkele feit dat de opdrachtgever het geleverde in ontvangst heeft genomen of een andere partij het geleverde namens de opdrachtgever in ontvangst heeft genomen.
ONTBINDING EN OPSCHORTING

Artikel 12

Alle vorderingen van Peau d'Or International BV worden terstond en in hun geheel opeisbaar

 • de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend,
 • de opdrachtgever om welke reden dan ook de beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest of dreigt te verliezen. Peau d'Or International BV is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding,
 • de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die op hem rust krachtens de wet of deze voorwaarden.OVERMACHT

Artikel 13

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

alle van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheden waardoor uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 1. Indien Peau d'Or International BV meent dat de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren niet meer bestaan.

 1. Indien Peau d'Or International BV meent dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.

 1. Peau d'Or International BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die ter uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich hebben geopenbaard.

 1. Indien een partij meent in overmacht te (komen) te verkeren, dient deze partij de andere partij daarvan onverwijld in kennis te stellen.
HANDELSMERKEN EN HANDELSNAAM

Artikel 14

De opdrachtgever mag de door Peau d'Or International BV gebruikte handelsnamen, merken en verpakkingen niet gebruiken in haar zakelijke transacties, behalve met schriftelijke toestemming en in opdracht van Peau d'Or International BV.

De opdrachtgever is verplicht de instructies van Peau d'Or International BV met betrekking tot het gebruik van de door Peau d'Or International BV gebruikte handelsnamen, merken en verpakkingen nauwgezet op te volgen.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en copyright blijven berusten bij Peau d'Or International BV.HARDSHIP CLAUSULE

Artikel 15

Indien de door partijen bij het aangaan van de overeenkomst als uitgangspunt genomen omstandigheden zodanig wijzigen dat van een der partijen redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat zij aan één of meer van deze voorwaarden voldoet, zullen partijen in overleg treden over wijziging van de contract.PRIVACY

Artikel 16

Door op de website van Peau d'Or International BV op het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" te klikken, geeft de klant zijn expliciete toestemming aan Peau d'Or International BV om persoonlijke gegevens te gebruiken, te verzamelen en indien nodig uit te wisselen met derden die nodig zijn in verband met de bedrijfsvoering en de levering van de producten en diensten van Peau d'Or International BV.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 17

 1. Op alle transacties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 1. Alle geschillen die tussen Peau d'Or International BV en de opdrachtgever mochten ontstaan ​​en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.